Teachers deputed at Quarantine Centers at WWB Shahi Bala

Teachers deputed at Quarantine Centers at WWB Shahi Bala