MUHAMMAD Naeem Tarar posted as Principal GHSS Vanika Tarar HafizabadMUHAMMAD Naeem Tarar posted as Principal GHSS Vanika Tarar Hafizabad

MUHAMMAD Naeem Tarar posted as Principal GHSS Vanika Tarar Hafizabad